Yonas Maynas


Sarai Sarai መንነት
Sarai  Sarai መንነት

ሙስሉይነት ከይጠፈኤ ሰላም የለን ንስካትኩም ምሰሉ መጀመርያ ባህልኩምን ሃይማንትኩም ውግዕታትኩም ክብርታትኩም ኣጽኑዑ ኣክብሩን መጀመርታ ( ሓሚዳ ) ከመይ ሓመድ ብልዑ 🤮

15 ساعات قبل
Aron Abraham
Aron Abraham

ኣታ እዞም ሰባት እምበር ከይተረድኦም ራሻይዳ ኮይኖም ክክክ

أيام قبل
Michael Negasi
Michael Negasi

Hawell hawel keblkum eyom

2 أيام قبل
Entisar Mohmed
Entisar Mohmed

🤣🤣🤣🤣🤣

3 أيام قبل
Abdalla Mohammed
Abdalla Mohammed

You gus make funny video

3 أيام قبل
Hd Fu
Hd Fu

ፋሕ ዝበልካ ሓሪፍ ናብ ሓደ ተኣከብ

4 أيام قبل
Noh Noh
Noh Noh

ብሰንኪ ሸፋቱ ናይዚኦም ዘፈሰሰ ኣሕዋተይ ደም ክዝክር እንከሎኩ በዓል ማይናስ ኣካል እዞም ሰተይቲ ድም ምካኖም ደም ኣሕዋተይ ኣብ ኢዶም ከምዘሎ ድማ ኣይንርስዖን ኢና።

4 أيام قبل
Margaret tesfamichael
Margaret tesfamichael

beautiful work deki Eriy artist! kebrn Mogosn for you guys for introducing Eriy in word....happy 31yers independence deki Eriy!!!!!🎉🎉🎉

4 أيام قبل
Merhawit Gebre
Merhawit Gebre

Kkkkkkkkkkkkkkkkkk

4 أيام قبل
Merhawit Gebre
Merhawit Gebre

ማይናስ ምሕረር kkkkkkkkkkkk

4 أيام قبل
Merhawit Gebre
Merhawit Gebre

kkkkkkkkkk

4 أيام قبل
eden asghedom
eden asghedom

🇪🇷🐪🌴🐫🇪🇷minas You are the best🤣

4 أيام قبل
Don't foget to say sorry
Don't foget to say sorry

Abzia thick wedi shuq zkonka😎😂

4 أيام قبل
Santo Diablo
Santo Diablo

Can Eritreans travel abroad, overseas?

5 أيام قبل
መቅዲ ወሎየዋ
መቅዲ ወሎየዋ

wow 🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷💘🌹🌹🇪🇹🇪🇹🇪🇹🇪🇹🇪🇹🌹🌹🌹💘

5 أيام قبل
Mass Mass
Mass Mass

Anta ezi si hjis haftam bahli zeykonennnn mstefelale u hbreteseb m nbar ezom gele hasadat si dqas ksenu yom amazing maynas asli

5 أيام قبل
yassir abdella
yassir abdella

Great 👍 forsa ni kidmit

6 أيام قبل
Blasat Tmesgan
Blasat Tmesgan

🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷❤❤❤❤🙏🙏🙏🙏

6 أيام قبل
Sase N
Sase N

Congratulations 🎊 well deserved celebration 🍾 👏 🙌 ❤️

7 أيام قبل
ኣባሻውል (ሻውላዊት)
ኣባሻውል (ሻውላዊት)

❤️🇪🇷❤️❤️🇪🇷❤️

7 أيام قبل
Solomon Nohe
Solomon Nohe

ክቡር ኣምበሳደር: ብመጀመርታ ነቲ ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ዝወርድ ዘሎ ኣደራዕ ብምግንዛብ: ጎኒ ህዝቢ ኤርትራ ደው ምባልካ ከመስግነካ ይደሊ። ቀጺለ ድማ እዚ ካብ ሎሚ ጀሚረ ንውሱናት መዓልታት: "ኢሰያስ: ንኤርትራ ኣብ ዘይትረኽብዋ ሰቂለያ ክኸይድ እየ: ንዝበሎ ኽፍጽም: ይጓየይ ኣሎ።" ኣብ ትሕቲ ዝብል ጽሑፍ: ንዝጽሕፎ ጽሑፋት: ምስ ጭብጥታቶም: ኣንቢብካ: ነቲ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ዘለካ ምድንጋጽ: ክትደፍኣሉ ይላበወካ። N.B:- እቶም ብሃገራዊ ድሕነት ዝፍለጡ ሃገራዊ ጥፍኣት: ንዝኾነ ኣብ ኢምባሲታትን ካልኦት ኣብ ናይ ወጻኢ ትካላት ንዝሰርሑ ኤርትራውያን: ኣባል ናይቲ ሃገራዊ ድሕነት ዝብልዎ: ሃገራዊ ጥፍኣት: ኮይኖም: ክሰርሑ ፍቃደኛታት እንተዘይኮይኖም: ክሰርሑ ኸምዘይፈቅድሎምን: ብዝኾነ ኣመኽንዮም ኸምዘጥፍእዎምን: እንዳ ሓበርኩ: ንዝኾነ ዝጽሕፎም ጽሑፋት በቶም ምሳኻ ዘለው ሰባት ጌርካ ዘይኮነስ: ኣብ ኣሜርካ ብዝነብሩ ሰባት ጌርካ ክትትርጉሞ ይላቦ። ንኣብነት:- ንዓይ ካብ 2005-2006 ኣብ ኢንተር ኮንቲነንታል ይሰርሕ ኣብ ዝነበርኩሉ እዋን: ሓደ ናይቶም ብሃገራዊ ድሕነት ዝፍለጡ ሃገራዊ ጥፍኣት: ዝኾነ ሰብ: ኣብ ቤት ጽሕፈቱ ጸዊዑ: ናቶም ሰላይ ኣብ ኢንተር ኮንቲነንታል ክኸውን ሓቲቱኒ: ምስ ኣበኽዎ: ብሕጋዊ መንገዲ ተጣይሰ እንከለኹ: እዚ መጣየስኻ ሕጋዊ ኣይኮነን ብምባል: ካብ ኮምሽን ምጥያስ መረጋገጺ ኣምጽኣልና ምስ በለኒ: ካብ ኮምሽን ምጥያስ ከምጽእ ምስ ከድኩ: እስኪ መጣየስኻ ኣርእየና ብምባል መጣየስየይ ብምውሳድ ክንጽውዓካ ኢና ብምባል ከይፈተኹ ዓደይ ገዲፈ ክስደድ ጌሮሙኒ። "ኢሰያስ: ንኤርትራ ኣብ ዘይትረኽብዋ ሰቂለያ ክኸይድ እየ: ንዝበሎ ኽፍጽም: ይጓየይ ኣሎ።" ኢሰያስ ንምጽናት ህዝቢ ኤርትራ ይሰርሕ ከም ዘሎ ንሎሚ ክልተ ኣብነታት ኸቅርብ። ንኣብነት: 1,ምሉእ ዓለም ንህዝቡ ካብ ኮቪድ 19 ንምድሓን ኣብ ዝጓየየሉ ዘሎ እዋን: ውልቀ መላኺ ኢሰያስ ግን: ንህዝቢ ኤርትራ ዘጽንተሉ ኣጋጣሚ ስለ ዝረኸበ: ዓለም ከማን ንህዝቢ ኤርትራ ንምድሓን ነጻ ክታበት ክትህብ እንተ ሓተት እምቢ ብምባል ሓንጊዱ ከልኪልዋ አሎ። ናይ ዞባታት ገዲፍና ኣብ ኣስመራ ናይ ዝመውት ዘሎ ሰብ ቁጽሪ: ንምፍላጥ ከማን ኣብ መቃብር ሓዝሓዝ ንመዓልቲ ክንደይ ዝኣኽሉ ሰባት ይቅበሩ ከምዘለው ብምሕታት ከተረጋግጽዎ ትኽእሉ ኢኹም። በዓል "ንሕና ንሱ"እንተወሓደ ዓገብ ክትብሉ ይግባእ ኔሩኩም። ኣነ 100% ርግጸኛ ዝኾነሉ ነገር እንተሎ: ኩሎም እዞም " ንሕና ንሱ" እትብሉ ቅድሚ ሰብኩም: ንስኹምን ደቅኹምን ክታበት ኮቪድ ከም ዝወሰድኩም: መን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ከም ዝሾመኩም ኣይፈልጥን እየ: ንህዝቢ ኤርትራ ክታበት ኣየድልዮን እዩ ኢልኩም ሽምጥኹም ገቲርኩም ትዛረቡ ኣለኹም። ። አስኪ ንህዝቢ ተሓልዩ እንተኾይኩም ዓገብ በሉ። N.B ኣነ ዝገርመኒ ነገር እንተሎ ንኣምላኽ ከማን "ሽግር ኸጋጥመካ ኾሎ: ኣንታ ኣምላኽ እንታይ ጌረካ እየ ከምዚ ትገብረኒ????" እንዳበልካ ትሓቶ ኢኻ። ብዓል "ንሕና ንሱ" ግና ስለምንታይ ንህዝቢ ኤርትራ ክታበት ከምዘይፍቀዶ ኸማን ክሓቱ ክሳብ ዘይክእሉ: ክሳብ ክንድዚ እዩ ሸራዕራዕ ኣቢልዎም። shame on you ብዓል "ንሕና ንሱ" 2ይ, ጭብጢ: ባዕሉ ብዝሰርሖ ጥምየት። ኣነ ብስምዒት ዘይኮነስ ብዓይነይ ዝራእኽዎን ብጭብጥን እየ ዝዛረብ። ኣነ ኣባል 5ይ ዙርያ እየ: ኣብ ከባቢ ኣዶብሓ ዒታሮ ብሓፈሻ ከባቢ ሳሕል ካብ 1997-99 ኔረ: ካብ 2001-2003 ድማ ኣብ ከባቢ ኣፍ ኣምቦ ደንከል ኔረ (ብናይ ቀደም ኣጸዋውዓ ማለተይ እዩ)። ሽዑ ኤርትራ ብቁጠባ ድሓን ዝነበረትሉ እዋን እዩ። እቶም ህዝቢ ሽዕኡ ብጥምየት ይህንኮቱ ኔሮም። ሕጂ ኣስመራ ዘሎ ህዝቢ ብጥምየት ኣብ ዝህንኮተሉ ዘሎ እዋን: ህዝቢ ሳሕል ከመይ ይህሉ ኢለ ኽሓስብ እንከለኹ ርእሰይ ይዞረኒ። ህዝቢ ኤርትራ ብጥሜት ክህንኮት ግን ምኹኑይ ድዩ????? ኢሰያስ ኮነ ኢሉ ኸጥፍኦ ስለዝደለየ እዩ እምበር ቀሊል መፍትሒ ኣለዎ። ንኣብነተ በምግፋፍ ዓሳ ኸተድሕኖ ትኽእል ኢኻ። ኢሰያስ ኣብዛ ናይ መጨረሽታ ቃለመጠይቁ ዝተዛረቦ: " ካብ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ዓመት 80,000-100,000 ቶን ዓሳ ኽግፈፍ ይክኣል: ካብ ናጽነት ክሳብ ሕጂ ግና 30,000 ቶን ጥራይ ኢና ገፊፍና ኢሉ????? እዚ ማለት 2,400,000-3,000,000 ቶን ወይ ድማ ካብ 24,000,000-30,000,000 ኩንታል ኽገፍፍ ዝግባእ 30,000ቶን ወይ ድማ 300,000 ኩንታል ጥራይ ገፊፉ። እዚ ኣሽካዕላልን ንዕቀትን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ እዩ።ኮነ ኢልካ ከምዝሃልቅን: ከም ዝስደድን: ካልእ ክንዲ ዝሓስብ ብዛዕባ ኸብዱ ጥራይ ከምዝጭነቅ ንምግባር: በዚ መሃንዲስ እከይ ዝኾነ ኢሰያስ ዝተፋሕሰ ኽፍኣት እዩ። ምኽንያቱ: ንሓንቲ ዘመናዊት ገፋፊት ዓሳ መርከብ ካብ $17,000 - $5,000,000 እዩ ዋግኤን ኤርትራ ነዘን መራኽብ መግዝኢ ስኢና እንተ ኢልኩሙኒ ኽስሕቅ ጥራይ እየ። ንኣብነት 24,000,000 ኩንታል ን3,000,000 ድኻታት ዝብሃሉ እንተዝከፋፈል ሸሾሞንተ ኩንታል ወይ ድማ ሸሾመንተ ሚኢቲ ኪሎ ግራም ምበጽሖ ኣብዚ ሰላሳ ዓመት: ወይ'ውን ተሸይጡ እኽሊ ምተገዝኣሉ ኔሩ። እዚ ልዕሊ 3 ሚልዮን ድኻ ንብሎ ዘለና: ብ"በዓል ንሕና ንሱ" ባዕልና ኢና ንፈልጠልካ ስቅ በል ተባሂሉ ዘሎ ድኻ ኤርትራዊ: (እቲ ቁጽሪ ናይቲ ድኻ ዝብሃል ኤርትራዊ ናተይ ግምት እዩ።) ኣብ ዕድሚኡ ምሉእ: ሓንቲ መዓልቲ ከማን ዓሳ ጢዒሙ ኣይፈልጥ እዩ። ኣብ መጨረሽታ ኢሰያስ ንህዝቢ ኤርትራ ንምጽናት በዓል ዓላማ ስለዝኾነ ዕላምኡ ይገብር ኣሎ እቶም "ንሕና ንሱ" ትብሉ ግን: ጽባሕ ንግሆ ኢስያስ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ንዝገበሮ ጥፍኣት: ንሕናውን ንሕተተሉ ትብልሉ ኸም ዘለኹም ከነዘኻኽረኩም ንፈቱ። 3ይ ክፋል ይቅጽል............

8 أيام قبل
Solomon Nohe
Solomon Nohe

"ኢሰያስ: ንኤርትራ ኣብ ዘይትረኽብዋ ሰቂለያ ክኸይድ እየ: ንዝበሎ ኽፍጽም: ይጓየይ ኣሎ።" ኢሰያስ ንምጽናት ህዝቢ ኤርትራ ይሰርሕ ከም ዘሎ ንሎሚ ክልተ ኣብነታት ኸቅርብ። ንኣብነት: 1,ምሉእ ዓለም ንህዝቡ ካብ ኮቪድ 19 ንምድሓን ኣብ ዝጓየየሉ ዘሎ እዋን: ውልቀ መላኺ ኢሰያስ ግን: ንህዝቢ ኤርትራ ዘጽንተሉ ኣጋጣሚ ስለ ዝረኸበ: ዓለም ከማን ንህዝቢ ኤርትራ ንምድሓን ነጻ ክታበት ክትህብ እንተ ሓተት እምቢ ብምባል ሓንጊዱ ከልኪልዋ አሎ። ናይ ዞባታት ገዲፍና ኣብ ኣስመራ ናይ ዝመውት ዘሎ ሰብ ቁጽሪ: ንምፍላጥ ከማን ኣብ መቃብር ሓዝሓዝ ንመዓልቲ ክንደይ ዝኣኽሉ ሰባት ይቅበሩ ከምዘለው ብምሕታት ከተረጋግጽዎ ትኽእሉ ኢኹም። በዓል "ንሕና ንሱ"እንተወሓደ ዓገብ ክትብሉ ይግባእ ኔሩኩም። ኣነ 100% ርግጸኛ ዝኾነሉ ነገር እንተሎ: ኩሎም እዞም " ንሕና ንሱ" እትብሉ ቅድሚ ሰብኩም: ንስኹምን ደቅኹምን ክታበት ኮቪድ ከም ዝወሰድኩም: መን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ከም ዝሾመኩም ኣይፈልጥን እየ: ንህዝቢ ኤርትራ ክታበት ኣየድልዮን እዩ ኢልኩም ሽምጥኹም ገቲርኩም ትዛረቡ ኣለኹም። ። አስኪ ንህዝቢ ተሓልዩ እንተኾይኩም ዓገብ በሉ። N.B ኣነ ዝገርመኒ ነገር እንተሎ ንኣምላኽ ከማን "ሽግር ኸጋጥመካ ኾሎ: ኣንታ ኣምላኽ እንታይ ጌረካ እየ ከምዚ ትገብረኒ????" እንዳበልካ ትሓቶ ኢኻ። ብዓል "ንሕና ንሱ" ግና ስለምንታይ ንህዝቢ ኤርትራ ክታበት ከምዘይፍቀዶ ኸማን ክሓቱ ክሳብ ዘይክእሉ: ክሳብ ክንድዚ እዩ ሸራዕራዕ ኣቢልዎም። shame on you ብዓል "ንሕና ንሱ" 2ይ, ጭብጢ: ባዕሉ ብዝሰርሖ ጥምየት። ኣነ ብስምዒት ዘይኮነስ ብዓይነይ ዝራእኽዎን ብጭብጥን እየ ዝዛረብ። ኣነ ኣባል 5ይ ዙርያ እየ: ኣብ ከባቢ ኣዶብሓ ዒታሮ ብሓፈሻ ከባቢ ሳሕል ካብ 1997-99 ኔረ: ካብ 2001-2003 ድማ ኣብ ከባቢ ኣፍ ኣምቦ ደንከል ኔረ (ብናይ ቀደም ኣጸዋውዓ ማለተይ እዩ)። ሽዑ ኤርትራ ብቁጠባ ድሓን ዝነበረትሉ እዋን እዩ። እቶም ህዝቢ ሽዕኡ ብጥምየት ይህንኮቱ ኔሮም። ሕጂ ኣስመራ ዘሎ ህዝቢ ብጥምየት ኣብ ዝህንኮተሉ ዘሎ እዋን: ህዝቢ ሳሕል ከመይ ይህሉ ኢለ ኽሓስብ እንከለኹ ርእሰይ ይዞረኒ። ህዝቢ ኤርትራ ብጥሜት ክህንኮት ግን ምኹኑይ ድዩ????? ኢሰያስ ኮነ ኢሉ ኸጥፍኦ ስለዝደለየ እዩ እምበር ቀሊል መፍትሒ ኣለዎ። ንኣብነተ በምግፋፍ ዓሳ ኸተድሕኖ ትኽእል ኢኻ። ኢሰያስ ኣብዛ ናይ መጨረሽታ ቃለመጠይቁ ዝተዛረቦ: " ካብ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ዓመት 80,000-100,000 ቶን ዓሳ ኽግፈፍ ይክኣል: ካብ ናጽነት ክሳብ ሕጂ ግና 30,000 ቶን ጥራይ ኢና ገፊፍና ኢሉ????? እዚ ማለት 2,400,000-3,000,000 ቶን ወይ ድማ ካብ 24,000,000-30,000,000 ኩንታል ኽገፍፍ ዝግባእ 30,000ቶን ወይ ድማ 300,000 ኩንታል ጥራይ ገፊፉ። እዚ ኣሽካዕላልን ንዕቀትን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ እዩ።ኮነ ኢልካ ከምዝሃልቅን: ከም ዝስደድን: ካልእ ክንዲ ዝሓስብ ብዛዕባ ኸብዱ ጥራይ ከምዝጭነቅ ንምግባር: በዚ መሃንዲስ እከይ ዝኾነ ኢሰያስ ዝተፋሕሰ ኽፍኣት እዩ። ምኽንያቱ: ንሓንቲ ዘመናዊት ገፋፊት ዓሳ መርከብ ካብ $17,000 - $5,000,000 እዩ ዋግኤን ኤርትራ ነዘን መራኽብ መግዝኢ ስኢና እንተ ኢልኩሙኒ ኽስሕቅ ጥራይ እየ። ንኣብነት 24,000,000 ኩንታል ን3,000,000 ድኻታት ዝብሃሉ እንተዝከፋፈል ሸሾሞንተ ኩንታል ወይ ድማ ሸሾመንተ ሚኢቲ ኪሎ ግራም ምበጽሖ ኣብዚ ሰላሳ ዓመት: ወይ'ውን ተሸይጡ እኽሊ ምተገዝኣሉ ኔሩ። እዚ ልዕሊ 3 ሚልዮን ድኻ ንብሎ ዘለና: ብ"በዓል ንሕና ንሱ" ባዕልና ኢና ንፈልጠልካ ስቅ በል ተባሂሉ ዘሎ ድኻ ኤርትራዊ: (እቲ ቁጽሪ ናይቲ ድኻ ዝብሃል ኤርትራዊ ናተይ ግምት እዩ።) ኣብ ዕድሚኡ ምሉእ: ሓንቲ መዓልቲ ከማን ዓሳ ጢዒሙ ኣይፈልጥ እዩ። ኣብ መጨረሽታ ኢሰያስ ንህዝቢ ኤርትራ ንምጽናት በዓል ዓላማ ስለዝኾነ ዕላምኡ ይገብር ኣሎ እቶም "ንሕና ንሱ" ትብሉ ግን: ጽባሕ ንግሆ ኢስያስ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ንዝገበሮ ጥፍኣት: ንሕናውን ንሕተተሉ ትብልሉ ኸም ዘለኹም ከነዘኻኽረኩም ንፈቱ። 3ይ ክፋል ይቅጽል............

8 أيام قبل
زكيه ماريا
زكيه ماريا

👌👍🥰🥰🇪🇷💪🇪🇷👌👍🇪🇷❤️🇪🇷

8 أيام قبل
Meley- Eritrean Well being Media
Meley- Eritrean Well being Media

It was fabulous to see my brother 'Rasha'. and Hamida's crew..Hugs and kisses ...Fantastic work as always.

8 أيام قبل
Oh no see you walking round like it’s a funeral.
Oh no see you walking round like it’s a funeral.

Resahat Chenowti

8 أيام قبل
ሕብርታት ሰብ
ሕብርታት ሰብ

እዋይ ዝምታ ኣታ ስለ ፍላስፋ ሕደማ ወዲ ትዃቦ ግደፍ ዓቅምኻ ዘይትደርፍ እንባ ዝኾነ ሕደማ ኣልዒላክስ ክትሓማምሰና ሻሃይ ድሁል ።

8 أيام قبل
teum teweldemedhin
teum teweldemedhin

እስኪ በል ተንትና (explain)ግበራ እታ ህደማ ትብል ቃል በዓል ሕደማ?ዓቅምኻ ዘይትደርፍ ዶ በልከዬ ከከከ።

7 أيام قبل
ALAN GEBRIKIDAN
ALAN GEBRIKIDAN

Great performance love you guys

8 أيام قبل
wedi beraki
wedi beraki

Ya nay kubur wedi tikabo derfi aytebalashu nejs

9 أيام قبل
Ghirmaj Tekie
Ghirmaj Tekie

Intay gele nqurub tukabo elkum dkum weys intay gberuna eyu eti zeynatkum qobie tlebsu? Nsom do meaqel yiasru eyom? Fokiskum afkiskumo nezi hzbi? Bzey......zihbenu

9 أيام قبل
Kisanet Dina
Kisanet Dina

🇪🇷9️⃣🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷

9 أيام قبل